Zorgorganisaties versterken de wijkverpleging in Amsterdam

De komende jaren wordt er steeds meer zorg thuis gegeven, zoals ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De wijkverpleging heeft een cruciale rol als herkenbaar aanspreekpunt in de eerstelijnszorg. In Amsterdam sluiten veertien samenwerkende aanbieders van thuiszorg en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om de samenwerking verder vorm te geven.

Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).De samenleving vergrijst en steeds meer mensen wonen langer thuis. Er is daardoor ook vaker specialistische zorg thuis nodig. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt. Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar. Met het convenant versterken de samenwerkende thuiszorgorganisaties hun positie als samenwerkingsverband in Amsterdam en als aanspreekpunt voor de ketenpartners, de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis en andere betrokkenen in de stad, waardoor de wijkverpleging toegankelijk blijft voor de Amsterdammers die deze zorg nodig hebben. Ook worden afspraken gemaakt over zaken als de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie. Zo kan de beschikbare capaciteit van de wijkverpleging zo optimaal mogelijk worden benut. Het convenant sluit aan op het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Ook past het in het programma Amsterdam Vitaal & Gezond, waarin zorgorganisaties, zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam
en Elaa samenwerken aan duurzame zorg in de stad.

Een mijlpaal voor de wijkverpleging
De vraag van Amsterdammers naar goede thuiszorg is groot en aan die vraag kan niet door één organisatie worden voldaan. Dat kan alleen door gezamenlijk op te trekken en één aanspreekpunt te vormen voor verwijzers zoals ziekenhuizen en huisartsen en goede afspraken te maken over de beschikbare capaciteit om de thuiszorg voor Amsterdammers toegankelijk te houden.

Het convenant wordt afgesloten voor een periode van twee jaar door zorgorganisaties Amstelring, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Leger des Heils, Madeliefje, Roza Zorg, Sara Thuiszorg, Sigma Zorg, Thuiszorg Lindeboom, ZenMo, Zorggroep Amsterdam Oost/ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland,

Zorgfront en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.