Medewerkerstevredenheid (MTO)

Aanleiding
Madeliefje vindt het zeer belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren die ze van Madeliefje ontvangen. Evenzo belangrijk vindt Madeliefje het om te weten hoe werknemers hun werk ervaren. Madeliefje heeft daarom in oktober 2022 het onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd een medewerkerstevredenheidsonderzoek (verder: MTO) uit te voeren. Met de resultaten van de onderzoeke kan Madeliefje  het werk voor medewerkers, waar nodig, vergemakkelijken. Het MTO is uitgezet onder alle medewerkers van Madeliefje.

Vragenlijsten
Madeliefje en ZorgfocuZ hebben in samenspraak het MTO op maat opgesteld.

Dataverzameling
Aan totaal 188 medewerkers hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen om online deel te nemen aan het MTO. Medewerkers konden bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een unieke inlogcode.

Rapportage
Per team en doelgroep zijn de resultaten van het MTO vastgelegd in een rapport met grafieken en gemiddelde cijfers. In de grafieken in de rapporten zijn de antwoordopties weergegeven. Per team en doelgroep zijn alleen de resultaten in een rapport weergegeven waarbij de respondentie hoger is dan 5 deelnemers. Dit om zowel de privacy van de deelnemers als de betrouwbaarheid van resultaten te waarborgen.

Respons
Van de 188 voor het MTO uitgenodigde medewerkers hebben 68 respondenten, 36,17%, het onderzoek afgerond.

Conclusie & aanbeveling MTO
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers overwegend tevreden zijn over Madeliefje. Medewerkers waarderen voornamelijk erg het persoonlijke contact en het werken met cliënten. Medewerkers geven aan dat de communicatie zowel naar hun als medewerker als naar de cliënt beter kan. Hierbij geven een aantal medewerkers als tip dat het fijn zou zijn dat er een vast aanspreekpunt is. Opvallend zijn de resultaten met betrekking tot de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 14% van de respondenten geeft aan dat ze te weinig uitdaging ervaren in het werk. Hierop aansluitend geeft 19% van de respondenten aan dat er niet
genoeg mogelijkheden zijn voor zowel bijscholing en ontwikkeling zoals persoonlijke ontwikkeling.
De geruime meerderheid van de medewerkers beveelt Madeliefje aan bij anderen als werkgever: de NPS-EU-score bedraagt 61,2. Het rapportcijfer is 7.94.

Aanbeveling:
• Faciliteer in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden zodat medewerkers intrinsiek gemotiveerd blijven om het werk uit te voeren;

Verbeterpunt:
• Informatie en communicatie waarbij gebruik van intranet zou kunnen bijdragen de informatie en communicatie te verbeteren daar de huidige kanalen die
gebruikt worden om te informeren en te communiceren onvoldoende blijken te voldoen;
• Meer bekendheid wie voor welk team en/of afdeling het vaste aanspreekpunt is (dagen/tijden), ook bij vervanging.

Medewerkerstevredenheid 2022