Clientenraad

Huidige leden

 

Als lid van de Cliëntenraad wil ik mij graag even voorstellen. Sinds 2020 ben ik lid van de CR van Madeliefje Thuiszorg. Helaas is het door Corona heel lastig geweest om echt kennis met u te kunnen maken als cliënt. De mogelijkheden zijn nog steeds erg moeilijk door het virus en de beperkingen. Binnen Madeliefje doen alle medewerkers, met hart voor hun werk, hun uiterste best om zo goed mogelijk zorg en ondersteuning aan u te bieden.

Jarenlang ben ik lid van een Cliëntenraad geweest van een verzorgingshuis waar het mogelijk was om goed direct contact met cliënten te onderhouden. In de thuiszorg is dit iets moeilijker maar net zo belangrijk om uw belangen te behartigen en de medezeggenschap in te vullen. Helaas is het nu extra lastig om u te ontmoeten of contact met u op te nemen.

Op dit moment hoop ik dat het goed met u blijft gaan met alle mogelijke hulp van Madeliefje. Als u iets wil delen met de CR over uw ervaring van de zorg en ondersteuning die u op dit moment ontvangt van Madeliefje kunt u altijd via de website met ons contact opnemen. Nogmaals, ik hoop u snel te ontmoeten.

Ik ben Canan Uyar, van origine ben ik maatschappelijke werker maar heb tot nu toe zowel lokaal als landelijk voornamelijk bestuurlijke functies uitgevoerd.  Ben bestuurder bij verschillende (non-profit) organisaties en werkzaam in Noordse politiek. Woon ruim 40 in Noord en ben sinds 2010 politiek actief in Noord. Volksvertegenwoordiging en mensen een stem geven vind ik heel erg belangrijk en leuk om te doen.
Afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om voor Noord het onderste uit de kan te halen. Zichtbaar en proactief bezig zijn is altijd mijn motto geweest. Ik heb een groot netwerk in Noord en Amsterdam opgebouwd en ben er trots op dat dit samen gaat met een gegroeid vertrouwen in mij. Ik vind het een uitdaging om beleid te vertalen in ‘gewone-mensen-taal’ en andersom. Daarbij zorg ik dat we de menselijke maat en betrokkenheid van iedere individu niet uit het oog verliezen. Mensen motiveren, ondersteunen en adviseren dat is wat ik graag doe. Ik heb ook vaak bij conflictsituaties bemiddeld en daarbij altijd gestreefd naar de gulden middenweg. Cruciaal in alles wat ik doe is voor mij het menselijk aspect. Ik bevind me graag onder de mensen, leg snel contact en probeer altijd mijn verantwoordelijkheid als mens, bestuurder of volksvertegenwoordiger waar te maken.
Daarom zit ik ook in de Cliëntenraad van Madeliefje. Mensen vertegenwoordigen hun wensen, klachten, vragen doorgeven en daarvoor opkomen is echt mijn ding. Deze vertalen naar beleid en beter functioneren is altijd mijn drijfveer geweest. Het inlevingsvermogen om te begrijpen wat er in iemand omgaat beweegt mij ertoe gezamenlijk tot goede prestaties of oplossingen te komen. Ik hoop samen met mijn collega’s van de cliëntenraad van Madeliefje dat te blijven doen voor een nog betere toekomst wat betreft cliëntbetrokkenheid.
Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die op betrokken wijze de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt. Van de Cliëntenraad van Madeliefje Thuiszorg B.V. mogen lid zijn: (voormalig) cliënten, naasten en mantelzorgers. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (verder: de wet) gaat ervan uit, dat de belangenbehartiging het beste kan gebeuren door de cliënten van de zorginstelling. Zij zijn immers ervaringsdeskundige als het gaat om het ontvangen van zorg. Maar niet alle cliënten kunnen of willen dat. Daarom kunnen ook naasten en mantelzorgers zitting nemen. De wet stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn. Dat betekent onder andere dat alle groepen cliënten vertegenwoordigd moeten zijn. Medewerkers van Madeliefje Thuiszorg B.V. kunnen uiteraard geen zitting nemen in de Cliëntenraad.

Waarom een cliëntenraad?
De wet verplicht de directie van Madeliefje Thuiszorg B.V. om een Cliëntenraad in te stellen. Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. De Cliëntenraad is de enige, bij de zorgverlening betrokkene, die op onafhankelijke wijze kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft (on)gevraagd advies op de instemmingsaanvraag. De directie neemt uiteindelijk de beslissing. Middels een medezeggenschapsregeling maken de raad en directie afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken. In deze medezeggenschapsregeling is o.a. opgenomen hoeveel leden de raad heeft, de benoeming en zittingsduur van de raadsleden, wie er deel kunnen uitmaken van de raad en over welke middelen de raad kan beschikken.

Wat doet de cliëntenraad?
De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft de volgende functies:

  • De raad is spreekbuis van de cliënten.
  • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke
    belangen;
  • De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van
    de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om de taken goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier voldoet de Cliëntenraad ook aan de wet die stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn voor cliënten in de zorginstelling.

Welke rechten heeft de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de wet zijn vastgelegd en die zijn opgenomen in de medezeggenschapsregeling. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid.

Over welke onderwerpen adviseert de Cliëntenraad?
De wet noemt een aantal onderwerpen dat onder het instemmingsrecht van de Cliëntenraad valt. Als de directie een besluit wil nemen dat onder het instemmingsrecht valt, dan is de directie verplicht dat besluit vooraf voor advies aan de raad voor te leggen. De directie mag van het advies van de Cliëntenraad afwijken, maar pas nadat zij dit in een vergadering met de raad heeft toegelicht.

Wat moet een lid van de Cliëntenraad kunnen?
Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Van belang is dat leden van de raad directe ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening van Madeliefje Thuiszorg B.V. Nodig is cliëntenbelang voorop te kunnen stellen en onderscheid te kunnen maken tussen
eigen belang en cliëntenbelang. Van belang is gemotiveerd zijn, kunnen samenwerken, voldoende tijd en inzet hebben en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat er mensen in de raad zitten met een specifieke deskundigheid, zoals beleidsmatige interesse, secretariële en communicatieve vaardigheden of financiële kennis.

Krijg ik een vergoeding als lid?
Lid zijn van de Cliëntenraad is vrijwilligerswerk. Een lid van de Cliëntenraad van Madeliefje Thuiszorg B.V. krijgt een kwartaalvergoeding die door de directie in overleg met de cliëntenraad is vastgelegd.

Hoe kan ik de Cliëntenraad bereiken?
Voor meer informatie, voor delen van uw ervaringen, voor belangstelling toetreden tot de raad kunt u terecht bij clientenraad@madeliefje-thuiszorg.nl ook kunt u bellen naar 020-7271829 en vragen naar de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad.

Jaarverslag Clientenraad 2019

Jaarverslag Clientenraad 2020

Jaarverslag Clientenraad 2021

Jaarverslag Clientenraad 2022