Het Kabinet is voornemens om per 1 januari 2020 een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand in te voeren voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is ook bekend als het abonnementstarief.

Op 17 oktober 2019 heeft het ministerie van VWS de AMvB gepubliceerd. De voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling 2015 is op dit moment nog niet definitief.

In deze mail informeren wij u op hoofdlijnen over de wijzigingen in 2020 en de aandachtspunten voor u als zorgaanbieder.

Wat verandert in 2020 in het beleid?

 • In 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is uiteraard nog wel relevant in geval van minimabeleid. De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
 • Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten en algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Het begrip duurzame hulpverleningsrelatie wordt toegelicht in de Notitie toelichting duurzame hulpverleningsrelatie. Gemeenten hebben daarnaast de vrijheid om ook andere algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te brengen.
 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.
 • Het pgb beschermd wonen (met wooncomponent) viel in 2019 onder het abonnementstarief, maar valt vanaf 2020 onder dezelfde systematiek als zorg in natura van beschermd wonen (met wooncomponent). Zie ook de VNG ledenbrief van 22 augustus.
 • Over zorgjaar 2020 wisselen alleen gemeenten en het CAK gegevens uit. Zorgaanbieders leveren over zorgjaar 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK.
 • Gemeenten bepalen of het collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
 • Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen mag de eigen bijdrage gedurende het gebruik van de voorziening de kostprijs niet overstijgen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de kostprijs zelf te bewaken, of om de kostprijs te laten bewaken door het CAK . In het laatste geval geeft het CAK drie maanden voor de kostprijs wordt bereikt een signaal door aan de gemeente. Alleen als de gemeente een stopbericht stuurt, stopt het CAK met het innen van de eigen bijdrage.
 • Gemeenten bepalen zelf vanaf wanneer de eigen bijdrage betaald moet worden (ook bekend als de startdatum). Dat kan per (soort) voorziening anders zijn: vanaf de afgifte van de beschikking of vanaf het moment dat de ondersteuning daadwerkelijk geleverd is.

Dit blijft hetzelfde:

 • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
 • Gemeenten behouden de beleidsvrijheid om het abonnementstarief voor alle inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo naar beneden aan te passen.
 • Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan. Dit geldt ook voor de overige gemeentelijke vrijstellingen en de anticumulatieregeling. Daarnaast blijft de mogelijkheid tot peiljaarverlegging bestaan voor klanten in gemeenten die minimabeleid toepassen.
 • Gemeenten leggen bij verordening vast hoe hulpmiddelen worden verstrekt (eigendom of bruikleen).
 • De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd, behalve waar het gaat om het pgb beschermd wonen.

Factsheet met aandachtspunten voor zorgaanbieders
De wetswijziging heeft niet alleen gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Ook op zorgaanbieders heeft de invoering van het abonnementstarief effect. De aandachtspunten voor zorgaanbieders zijn te downloaden als factsheet op de dossierpagina abonnementstarief Wmo van de VNG. Ook leest u in de factsheet waar Wmo-klanten in 2020 terecht kunnen met vragen.

Dit zijn de aandachtspunten in het kort:

1. Zorgaanbieders leveren geen gegevens meer aan bij het CAK
Zorgaanbieders leveren over zorgjaar 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK; gegevensuitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK. Gegevens over zorgjaar 2019 kunnen in 2020 nog wel worden aangeleverd via de ZA-standaard.

2. Tijdig aanleveren gegevens (aan gemeente)
In sommige gevallen zijn gemeenten afhankelijk van zorgaanbieders om gegevens tijdig te kunnen aanleveren bij het CAK. Late aanlevering heeft tot gevolg dat het CAK op één moment meerdere facturen moet versturen naar de klant. Mogelijk willen gemeenten hier afspraken over maken. Bijvoorbeeld door het gebruik van start/stop zorg-berichten.

3. Van 13 perioden naar 12 maanden: gevolgen facturering
In 2020 ontvangen Wmo-klanten de factuur voor het abonnementstarief per maand (dus 12 per jaar) en niet meer voor een periode van vier weken (13 perioden). In plaats van 2 periodes achteraf, ontvangen Wmo-klanten de factuur bovendien in de maand zelf. Mogelijk vragen gemeenten aan zorgaanbieders om ook over te stappen naar een maandelijkse systematiek voor het declaratieverkeer.

4. Algemene voorzieningen vallen deels onder abonnementstarief
Mogelijk komt een algemene voorziening, waarvoor voorheen een eigen bijdrage werd geheven door de zorgaanbieder, in 2020 onder het abonnementstarief te vallen. Dit geldt in ieder geval voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. De zorgaanbieder mag dan voor deze voorziening geen eigen bijdrage meer innen. Het is van groot belang dat gemeenten weten welke burgers gebruikmaken van deze voorziening, zodat zij deze burgers kunnen aanmelden bij het CAK. In dit geval hebben gemeenten gegevens van u nodig.

5. Initiële aanlevering aan het CAK
Alle klanten die onder het abonnementstarief 2020 vallen moeten door de gemeente aangemeld worden bij het CAK. Het kan zijn dat de gemeente informatie nodig heeft van de zorgaanbieder om dit proces te voltooien.

6. Versnelde afwikkeling oude jaren
Om de uitfasering van de huidige systematiek zo eenvoudig mogelijk te houden, is gekozen voor een versnelde afwikkeling van zorggegevens over de zorgjaren 2019 en eerder:

 • Zorggegevens over 2019 kunt u bij het CAK via de ZA-standaard aanleveren t/m 31 december 2020.
 • Zorggegevens over 2018 kunt u bij het CAK via de ZA-standaard aanleveren t/m 31 december 2019.

7. Kwijtschelden 30 en 31 december 2019
Periode 13 van zorgjaar 2019 eindigt op 29 december. Het zorgjaar 2020 start op 1 januari 2020. Maken burgers op 30 en 31 december 2019 gebruik van de Wmo in de vorm van geleverde ondersteuning of pgb? Dan wordt voor deze dagen geen eigen bijdrage geïnd bij de burger. De kosten van de zorgaanbieder zijn wel declarabel bij de gemeente.

8. Beschermd wonen
De huidige uitwisseling tussen CAK, zorgaanbieders en gemeenten via de ZA-standaard en de H&V-standaard stopt per 1 januari 2020. Uitzondering daarop is beschermd wonen intramuraal. Beschermd wonen intramuraal valt buiten het abonnementstarief Wmo en blijft op de bestaande manier aangeleverd worden.

Meer informatie
Op de dossierpagina abonnementstarief Wmo leest u alles over de invoering van het abonnementstarief.